Pravidla a obchodní podmínky - Partnerský program

I. Úvodní ustanovení

 1. Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s „Pravidly a obchodními podmínkami“, souhlasí registrující se partner (dále jen 'Partner') s podmínkami provizního programu společnosti ESENNCE, s.r.o. v plném rozsahu a uzavírá tímto dohodu o spolupráci s provozovatelem, kterým je společnost ESENNCE, s.r.o., se sídlem Andersenova 412/6, 102 00 Praha 10, IČO: 27954129 DIČ: CZ27954129, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, č. vložka 129090. (dále jen 'Provozovatel')
 2. Provozovatel má bez předchozího oznámení právo tyto podmínky změnit. O změně bude informovat registrované Partnery emailem. Změněné podmínky jsou považovány za dohodnuté od okamžiku jejich uveřejnění.
 3. Pokud Partner s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je povinen účast ukončit a to zasláním emailu Provozovateli na esennce@esennce.cz ukončení spolupráce.
 4. Partner prohlašuje, že údaje o jeho osobě a adrese poskytnuté při registraci jsou pravdivé, a že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům.

II. Obecné podmínky

 1. Partnerem se stává ten, kdo se zaregistruje do Provizního programu, je přijat za Partnera Provozovatelem, při registraci uvede pravdivé údaje, výslovně souhlasí s „Pravidly a obchodními podmínkami“ čímž se zavazuje je plnit. Registrací do programu také Partner dává souhlas se zpracováním osobních údajů společností ESENNCE, s.r.o., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit důvody odmítnutí žádosti o registraci Partnera.
 2. Partner umístí na své stránky reklamu (bannery, ikony a textové odkazy) poskytnutou Provozovatelem za účelem propagace produktů Provozovatele. Provozovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi provizi z každého obchodu, který bude proveden návštěvníkem, který přišel na stránky Provozovatele prostřednictvím stránky Partnera, což Provozovatel identifikuje podle čísla Partnera umístěného v odkazu vedoucího ze stránky Partnera na stránku Provozovatele a následným uložením tohoto čísla po dobu 30 dní v cookies návštěvníka. Odkazy, které neobsahují identifikační kód, nejsou zahrnuty do statistik Provizního programu a nelze přes ně uplatňovat nárok na provize. Z technických důvodů je provize připisována pouze za takového návštěvníka, který má ve svém počítači povolené cookies.
 3. Partnerem provizního programu se nemohou stát osoby, kterým byla Provozovatelem zrušena registrace.
 4. Partner je oprávněn založit si pouze jeden účet v provizním programu. Každá jednotlivá www stránka (bez ohledu na URL) může být v rámci provizním programu použita pouze jedním Partnerem.
 5. Partner nesmí vyvíjet žádné aktivity směřující k neoprávněnému zvýšení provize, zejména nesmí činit aktivity dále uvedené v tomto odstavci, které jsou důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany Provozovatele. Tímto jednáním se rozumí zejména:
  • Umístění odkazu, který se aktivuje hned po vstupu na www stránku Partnera.
  • Modifikace banneru vytvořeného Provozovatelem.
  • Umístění reklamní plochy na stránku, která je součástí jiné stránky.
  • Umístění reklamní plochy na stránku, která nenáleží Partnerovi.
  • Umístění banneru v pop-up okně na zvláštní stránce aktivované ve stejném okamžiku jako Partnerská stránka.
  • Umístění více forem propagace na www stránku než je povoleno (na každou www stránku může Partner umístit maximálně jeden banner, jeden vyhledávací panel a jeden textový odkaz).
  • Zasílání hromadných informací o stránce (tzv. spamming), např. použitím jiného média (e-mail, diskusní fóra, diskusní skupiny, komunikátory atd.).
  • Napodobování vzhledu webových stránek Provozovatele s cílem vyvolat dojem, že se jedná o službu poskytovanou Provozovatelem.

III. Provize a její výše

 1. Nárok na provizi Partnerovi vzniká, když návštěvník přejde prostřednictvím odkazu ze stránky Partnera na stránku Provozovatele a nakoupí zde zboží. Samotná provize je Partnerovi připsána až ve chvíli, kdy bude zboží objednané tímto zákazníkem uhrazeno na účet Provozovatele.
 2. Výše provize činí 10% z ceny bez DPH takto objednaného zboží. Do výpočtu provize se nezahrnuje poštovné a balné.
 3. Provozovatel umožní Partnerovi přístup do on-line systému, kde si může zkontrolovat výši provize a stavy objednávek.
 4. Za nezaplacené nebo zákazníkem stornované objednávky se provize nevyplácí.
 5. V případě, že zákazník navštíví více Partnerů, provizi získává ten Partner, od kterého přišel zákazník jako první. Na provizi za nákup jednoho produktu společnosti ESENNCE, s.r.o. má tedy nárok pouze jeden Partner.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit výši provize bez předchozího upozornění. Nová výše provize je Partnerovi oznamována prostřednictvím emailu uvedeného při registraci a je také zveřejněna v „Pravidlech a obchodních podmínkách“ provizního programu.
 7. Pokud po dobu 12 měsíců není zaznamenán ve statistikách Partnera žádný proklik, považuje se tento účet za neaktivní a Provozovatel má právo tento účet zrušit. Pokud provize na tomto účtu nedosáhla minimální částky pro vyplacení provize, propadá tato provize ve prospěch Provozovatele. Pokud provize dosáhla minimální částky pro vyplacení provize, bude Partner kontaktován na email, který uvedl při registraci. Pokud Partner nebude během 1 měsíce reagovat, propadá tato provize ve prospěch Provozovatele.

IV. Výplata provizí

 1. Provize bude vyplacena podnikajícím osobám či jiným osobám oprávněným vystavovat daňové doklady na základě daňového dokladu - faktury zaslané doporučeně Provozovateli na adresu jeho sídla. Vystavená faktura musí splňovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu a obsahovat uživatelské jméno Partnera. Výše odměny je uvedena včetně DPH. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení Provozovateli. Partner je povinen společně s první fakturou zaslat doporučeně Provozovateli osvědčení potvrzující jeho ekonomickou činnost (např. kopii živnostenského listu)
 2. Nepodnikajícím osobám bude provize vyplacena následovně. Při první žádosti o vyplacení provize bude Partnerovi zaslána tzv. Smlouva o zprostředkování. Tuto smlouvu Partner podepíše a zašle doporučeně Provozovateli na adresu sídla. Provize bude následně vyplacena na základě potvrzení dle § 10 daně z příjmu pro Partnery, kteří nemají živnostenský list. Lhůta splatnosti činí vždy 30 dnů ode dne doručení potvrzení Provozovateli.
 3. Nárok na proplacení provize (tzn. zaslání faktury či dokladu) vzniká Partnerovi v případě, kdy celková výše provize dosáhne alespoň 500,- Kč.
 4. Provize bude Partnerovi vyplacena vždy bankovním převodem na účet Partnera uvedený ve faktuře nebo v dokladu doručeném Provozovateli.
 5. Vyúčtování provizí se provádí pouze na základě žádosti Partnera a to maximálně 1x měsíčně.
 6. Partner je povinen zdanit provizi z partnerského programu dle platného Zákona o daních z příjmů. Pokud je plátcem DPH, připočte si k fakturované částce platnou sazbu DPH.
 7. Všechny výše uvedené podmínky výplaty provize platí i při výplatě provize při ukončení spolupráce.

V. Podmínky a způsob propagace

 1. Partner se zavazuje, že umístí na své www stránky banner, ikonu nebo textový odkaz směrující na eshop Provozovatele, a to vše za podmínek uvedených v těchto Pravidlech. Partner je povinen využívat pro každou formu propagace unikatní html kód, který je mu přidělen Provozovatelem.
 2. Www stránka Partnera musí být ve vlastnictví nebo užívání Partnera, být trvale přístupná zaměstnancům společnosti ESENNCE v rámci sítě internet, mít charakter dokončené stránky a nevzbuzovat tak pochybnosti o jejím vzhledu či funkčnosti. Obsah www stránky Partnera musí být v českém jazyce.
 3. Při vkládání reklamní plochy je zakázáno využívat automatické přesměrování na jinou stránku, automatické otevření nových oken prohlížeče (tzv. autohits systémy, pop-up, pop-under), případně načítání stránek Provozovatele do tzv. iframe.
 4. Při propagaci produktů Provozovatele pomocí reklamních systému (např. PPC systémů), nesmí reklamní formáty končit přímo na serveru www.esennce.cz, ale jen a pouze na webu Partnera.
 5. Reklamní plocha nemůže být umístěna na stránky, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, na stránky, které převážně slouží k zobrazování reklamy, dále na stránky, které mají pornografický charakter nebo jinak mohou snižovat dobré jméno Provozovatele.

VI. Práva a povinnosti partnera

 1. Partner se zavazuje provozovat internetové stránky, na nichž bude umístěna reklama poskytnutá Provozovatelem v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými standardy. Partner prohlašuje, že je jedinou osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky, na nichž je umístěna reklama poskytnutá Provozovatelem a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek. Partner je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách.
 2. Poskytnutá reklamní grafika je chráněna autorským zákonem a smí být použita pouze v nezměněné formě a pouze k propagaci Provozovatele. Partner nesmí používat jinou grafiku Provozovatele než tu, která je k tomu určena. Také nesmí ve svých webech přímo zobrazovat web Provozovatele – například ve frames.
 3. Partner souhlasí s archivací jím poskytnutých osobních údajů, které budou využity jen v souvislosti s provozem provizního programu a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele.
 4. Přísně zakázáno je zasílání nekalé reklamy (spamu) prostřednictvím diskusních skupin, e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků. Partner se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Partner je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno Provozovatele.
 5. Pokud se Provozovatel dozví o protiprávním jednání Partnera, dovoluje Partner Provozovateli vydání všech jeho uvedených osobních údajů příslušným vyšetřovacím orgánům.

VII. Doba trvání, ukončení spolupráce

 1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Provozovatel je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, že Partner poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.
 3. Tato dohoda obsahuje veškerá ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy. Vedlejší ústní dohody nebyly uzavřeny. Změny nebo doplňky této smlouvy jsou účinné pouze tehdy, pokud byly přijaty v písemné podobě.
 4. Vypovězení této dohody Partnerem i Provozovatelem je možné kdykoli a bez uvedení důvodů.

VIII. Ostatní ujednání

 1. Provozovatel je oprávněn kdykoli pozastavit nebo omezit zobrazování reklamy umístěné na internetové stránce Partnera a dále je oprávněn kdykoli změnit obsah a podobu této reklamy.
 2. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.

Tyto „pravidla a obchodní podmínky“ jsou platné od 20.7.2009.

Proč si vybrat Esennce.cz?

 • Pětinásobný vítěz soutěže ShopRoku v kategorii Dárky a zážitky.
 • Jsme přední agentura na zážitky v ČR s 14ti letou tradicí (založeno 2007).
 • Máme desetitisíce spokojených zákazníků po celé ČR (nahlédněte do referencí)
 • Stále se ptáme, zda lze něco vylepšit. Pokud ano, uděláme to.
 • Nabízíme zážitkové dárky všech druhů a cenových kategorií.
 • Jako 1. zážitková firma jsme získali certifikát kvality APEK.