Všeobecné obchodní podmínky

 

ÚVOD

Provozovatelem dárkové služby je ESENNCE, s.r.o. (IČO: 27954129, DIČ: CZ27954129) se sídlem Andersenova 6, Praha 10 (dále jen „provozovatel“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 129090.  

VZNIK A PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU


Provozovatel zajišťuje účast na různých akcích a aktivitách popsaných v nabídce provozovatele (dále též jen „služby“) pro příjemce služby (dále jen „příjemce“, tj. osoba, která je držitelem zážitkového poukazu) na základě nákupu dárkového balíčku Esennce (dále též jako „dárkový balíček“ nebo „zboží“). Dárkový balíček může objednávající (dále jen „objednávající“) koupit pro sebe nebo pro třetí osobu.

Předmětem smluvního vztahu je závazek provozovatele dodat objednávajícímu dárkový balíček a zajistit příjemci služeb dodání služeb v něm popsaných poskytovatelem služeb a závazek objednávajícího zaplatit provozovateli za dodání tohoto dárkového balíčku sjednanou cenu. Objednáním dárkového balíčku objednávající potvrzuje, že souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Dárkový balíček tvoří průvodní dopis (případně katalog) a zážitkový poukaz, který je platný do okamžiku poskytnutí služby při respektování doby platnosti uvedené v přiloženém průvodním dopise a který opravňuje příjemce služeb k čerpání služeb. Průvodní dopis také obsahuje další podmínky, za kterých budou služby poskytovány, a informace o těchto všeobecných obchodních podmínkách. Tyto podmínky poskytování služeb jsou také uvedeny na internetových stránkách. Objednáním dárkového balíčku objednávající bezvýhradně akceptuje tyto podmínky. Příjemce služeb vyslovuje souhlas s uzavřenou smlouvou a těmito obchodními podmínkami použitím zážitkového poukazu.

OBJEDNÁNÍ, DODÁNÍ A REZERVACE SLUŽEB


Objednání
Písemná, emailová nebo telefonická objednávka představuje návrh objednávajícího na uzavření smlouvy o koupi dárkového balíčku (zboží) specifikovaného v objednávce. Přijetím objednávky (akceptací návrhu) vzniká smluvní vztah mezi provozovatelem a objednatelem. Daňový doklad je zaslán objednávajícímu spolu s dárkovým balíčkem (zboží), v případě platby bankovním převodem také jako příloha v emailu o potvrzení objednávky.

Místo dodání
Závazek provozovatele dodat objednávajícímu, nebo příjemci (uvedenému v objednávce) zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo takto označené objednávajícím v objednávkovém formuláři.

Způsob převzetí dárkového balíčku oprávněnou osobou
Za doručení dárkového balíčku objednávajícímu nebo příjemci (osobě uvedené v objednávce) se považuje převzetí dárkového balíčku objednávajícím, příjemcem (osobou uvedenou v objednávce) nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání.Provozovatel neodpovídá za ztrátu či odcizení zážitkového poukazu.

Platnost zážitkového poukazu
Službu je nutno vyčerpat do uplynutí doby platnosti zážitkového poukazu. Platnost poukazu je vyznačena v přiloženém průvodním dopise v kolonce „Platnost do:“.
Po uplynutí této lhůty příjemce služeb ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu, pokud s ním písemně nebude dohodnuto jinak.

Platnost zážitkového poukazu lze prodloužit o 6 měsíců za cenu 500,- Kč s DPH; toto je nutno dohodnout telefonicky nebo e-mailem nejpozději v poslední den platnosti poukazu.

Rezervace
Rezervace termínu a místa poskytnutí služeb musí být sjednána s provozovatelem a to nejméně dva týdny před samotným poskytnutím služeb, případně ve lhůtě delší, pokud je tak stanoveno v popisu služby (na Internetových stránkách nebo průvodním dopisu, který je součástí dárkového balíčku). Nejdříve však taková rezervace může být učiněna poté, co byla uhrazena cena poskytovaných služeb.

Rezervací termínu a místa konání aktivity se provozovatel zavazuje zabezpečit příjemci poskytnutí služeb v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Rezervace je závazná.

Plnění služeb definovaných v dárkovém balíčku
Služba bude poskytnuta osobě uvedené při rezervaci termínu (příjemci služby).
Zážitkový poukaz může být převeden na další osobu, přičemž osoba převádějící poukaz je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostem plynoucích ze smlouvy, kterou on nebo objednávající uzavřel s provozovatelem, jakož i o těchto obchodních podmínkách.
Zážitkový poukaz nemůže být směněn za peníze.

Storno rezervace
Rezervaci může příjemce služby zrušit nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem rezervace a sjednat termín nový v rámci platnosti poukazu.

Rezervace zrušená příjemcem později než v předchozím odstavci je považována za uskutečnění (vybrání) zážitku bez jakéhokoliv nároku na vrácení kupní ceny či sjednání nového termínu rezervace.

V případě delšího časového intervalu nutného pro bezplatné zrušení rezervace je zákazník informován v popisu zážitku na internetu a v průvodním dopise v dárkovém balíčku.

Příjemce služby (nebo objednatel) může využít nejvýše 1x bezplatného zrušení nebo změny rezervovaného termínu zážitku a následného rezervování nového termínu v rámci doby platnosti poukazu. Každé další rušení rezervace (třetí a další) nebo jakákoliv jiná změna v rezervaci v rámci doby platnosti poukazu bude zpoplatněno částkou 200 Kč.

V případě zrušení rezervace kvůli nepřízni počasí (pokud má vliv na uskutečnění zážitku, např. nedostatečná sněhová pokrývka, silný vítr) má příjemce služby právo sjednat si bezplatně termín nový v rámci doby platnosti poukazu. V případě, že doba platnosti poukazu již neumožňuje uskutečnit služby (služby jsou sezónní, např. vyžadují sněhovou pokrývku), má příjemce služby právo na bezplatnou výměnu zážitku ve stejné hodnotě původního zážitku, popř. vybrat si zážitek dražší a cenový rozdíl mezi původním a novým zážitkem doplatit.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Cena poskytovaných služeb
Smluvní strany se dohodly na ceně objednaných služeb, jejichž poskytnutí zajistí provozovatel a které budou poskytnuty příjemci služby, přičemž tato cena je uvedena v závazné objednávce, na webových stránkách nebo sdělena při telefonické objednávce. K ceně bude vždy připočtena příslušná sazba DPH. K balíčku bude přiložena faktura se splatností 7 dnů.

Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na internetových stránkách provozovatele (převodem z účtu, platebním systémem PayU, v hotovosti při dobírce nebo při osobním odběru zboží). Při bezhotovostní platbě se okamžikem úhrady rozumí připsání finančních prostředků na bankovní účet provozovatele.

Zpoplatnění dopravy
Ke kupní ceně (viz předcházející odstavec) bude připočten poplatek za doručení zboží stanovený v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky. Druhy a ceny dopravy jsou uvedeny na webových stránkách, v objednávkovém formuláři nebo mohou být sděleny telefonicky.

Balné
Pokud bude při objednávce zvoleno dárkové balení, ke kupní ceně bude připočteno Balné.

Zvýšení ceny služeb
Provozovatel je oprávněn jednostranně zvýšit cenu v případě, že dodavatelé služeb zvýší ceny svých služeb minimálně o 10%. Jednostranné zvýšení ceny služeb musí provozovatel neprodleně oznámit objednávajícímu, nejpozději však v okamžiku rezervace termínu a místa služby. Zvýšení ceny je objednávající povinen zaplatit provozovateli ve lhůtě, kterou provozovatel objednávajícímu písemně oznámí.
Pokud zvýšení ceny služeb přesáhne 10% celkové ceny služeb, má objednávající právo od smlouvy odstoupit nebo je oprávněn si vybrat jinou službu v nabídce, která odpovídá původní ceně zakoupeného dárkového balíčku.

Ostatní
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


Veškerých aktivit (čerpání služeb) se osoba uvedená při rezervaci (příjemce služeb) účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Tato osoba musí sama posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilá k bezpečnému zvládnutí vybrané aktivity. Informace o případných omezeních, která se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v informacích v průvodním dopise, který je nedílnou součástí každého dárkového balíčku.

Příjemce služby je povinen obstarat si všechny potřebné doklady nutné k zajištění služby (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných dokladů mu bude oznámen nejpozději při rezervaci. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokladů.

Příjemce služby má povinnost dostavit se ve sjednaném termínu (datum a čas) na místo konání aktivity. Pokud tak neučiní, je služba považována za vybranou bez jakékoliv náhrady škody.

Příjemce služby má povinnost předložit a odevzdat poskytovateli dané služby zážitkový poukaz.

Příjemce služby má povinnost zajistit doprovod a dohled dospělé osoby při účasti osoby mladší 15ti let nebo osoby, jejíž zdravotní stav to vyžaduje.

Příjemce služby má povinnost zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18ti let (bez jeho doprovodu).

Provozovatel se zavazuje prostřednictvím třetí strany zajistit na místě uskutečnění zážitku odpovědnou osobu (dále jen instruktor), která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

Příjemce služby odpovídá za škodu způsobenou při nedodržení pokynů instruktora, se kterými byl seznámen před uskutečněním služby. Příjemce služby má povinnost uhradit škody, které způsobil poskytovatelům služeb v rámci čerpání služeb při nedodržení instrukcí od poskytovatele služeb.

Příjemce služby je oprávněn si za sebe zajistit kdykoliv před poskytnutím služby náhradníka. Této osobě pak musí být předán zážitkový poukaz a náhradník musí splňovat podmínky uvedené v informacích k dané aktivitě (např.: věk, zdravotní stav, lékařské potvrzení) a souhlasit s právy a povinnostmi plynoucími ze smlouvy, kterou objednávající uzavřel s provozovatelem, jakož i s těmito obchodními podmínkami. 

ZMĚNY SJEDNANÝCH PODMÍNEK


Objednávající či příjemce služeb je oprávněn si bez uvedení důvodu vybrat jinou službu z nabídky (výměnit poukaz), která odpovídá původní ceně zakoupené služby. Změnu poukazu je možno provést nejpozději v okamžik rezervace, vždy však pouze v rámci doby platnosti poukazu. Celková platnost poukazu se tím nemění.

Informace obsažené v dárkovém balíčku odpovídají situaci známé v době publikace těchto materiálů, a proto si provozovatel vyhrazuje právo na určité změny sjednaných podmínek. Všechny změny ohlašuje objednávajícímu bez zbytečného odkladu.
V případě závažných změn si provozovatel vyžádá stanovisko objednávajícího a součastně určí lhůtu k jeho vyjádření. Pokud se objednávající v určeném termínu nevyjádří, má provozovatel za to, že se změnou souhlasí. V případě nesouhlasu může objednávající od této smlouvy odstoupit a má nárok na vrácení celé zaplacené ceny, nebo je oprávněn vybrat si jinou službu v nabídce, která odpovídá původní ceně zakoupené služby.

ODSTOUPENÍ OD SMLUVNÍHO VZTAHU


Objednávající má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. ESENNCE, s.r.o. prodlužuje právo odstoupit od kupní smlouvy na třicet (30) dnů. Odstoupení od kupní smlouvy musí být provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný provozovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny provozovateleči na adresu elektronické pošty provozovatele esennce@esennce.cz.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující má nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné z kupní smlouvy (pokud bylo součástí objednávky), ale v pouze nejnižší nabízené výši ze všech doprav, které provozovatel nabízí, i když kupující zaplatil dražší způsob dopravy. Zboží musí být provozovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy provozovateli. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě třiceti (30) dnů od převzetí smlouvy vrátí provozovatel peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je provozovatel od kupujícího přijal. Provozovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží provozovateli odeslal.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Do doby převzetí zboží kupujícím je provozovatel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí provozovatel kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi provozovatel a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Provozovatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech:
a) V případě zrušení služeb poskytovaných externími dodavateli; s plnou nepeněžitou náhradou v podobě jiné aktivity v hodnotě původně sjednaných služeb. O zrušení služeb je provozovatel povinen příjemce služeb neprodleně informovat, nejpozději při rezervaci.
b) Z důvodů porušení povinností ze strany objednávajícího či příjemce služeb stanovených touto smlouvou, a to bez náhrady škody.

Objednávající či příjemce služeb může po dobu platnosti zážitkového poukazu do okamžiku sjednání rezervace odstoupit od smlouvy za storno poplatek ve výši 50% z ceny dárkového poukazu. Podmínkou je zaslání zážitkového poukazu zpět provozovateli.

Objednávající či příjemce služeb má dále právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
a) V případě závažného porušení povinností ze strany provozovatele.
b) V případě zvýšení cen služeb dodavateli aktivit o více než 10% (viz odstavec Zvýšení ceny služeb dárkových balíčků).

Odstoupení od smlouvy některé ze smluvních stran se provádí písemně.

REKLAMACE – Práva z vadného plnění


Provozovatel je povinen zajistit osobě uvedené při rezervaci zážitku (příjemci zážitku) poskytnutí služeb specifikovaných v dárkovém balíčku v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
Případnou reklamaci musí příjemce služeb uplatnit u provozovatele písemně bez zbytečného odkladu od provedení služby. Poskytovatel o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem příjemce služeb. Po jejím uplynutí má spotřebitel právo zejména na odstoupení od smlouvy nebo na slevu z ceny.

Poskytovatel vydá příjemci služeb písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále vydá příjemci služeb potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace poskytovatel příjemci služeb vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Provozovatel vyrozumí příjemce služeb elektronicky na jeho emailovou adresu. Pokud nemá provozovatel emailovou adresu k dispozici vyrozumí provozovatel kupující písemně na jeho poštovní adresu.

Dojde-li k objektivním okolnostem nezávislým na vůli provozovatele, v jejichž důsledku příjemce služeb plně nevyčerpal zaplacené služby, nevzniká, pokud není dohodnuto jinak, nárok na slevu z ceny těchto služeb.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Osobní a fakturační údaje, potřebné pro komunikaci s objednávajícím i příjemcem služeb, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách - slevy, akce apod. Provozovatel se zavazuje, že osobní a fakturační údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Výjimku tvoří externí dodavatelé služeb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro plnění smlouvy.

Objednáním dárkového balíčku objednávající souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních údajů, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také fakturační údaje mohou být použity k výše uvedenému účelu na dobu časově neomezenou. V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednávajícího, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas. Objednatel, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně vypovědět.

V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednávajícího, tak objednávající prohlašuje, že má předchozí souhlas od příjemce služeb s poskytnutím jeho/jejích osobních údajů.

Stránky provozovatele mohou obsahovat odkazy na jiné stránky a provozovatel není odpovědný za obsah těchto stránek a za služby nabízené na těchto stránkách.

Registrační číslo provozovatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů je 00044737.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech a na stránkách provozovatele jsou výhradně jeho vlastnictvím nebo vlastnictvím stran spolupracujících s provozovatelem, podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele. Fotografie použité v informačních materiálech k jednotlivým službám jsou pouze informační; auta, stroje, vybavení a okolí se mohou ve skutečnosti lišit.

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinnosti od 1.1.2014.

 

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět do naší kanceláře v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy.

 

Adresát (prodávající):

 

 

 

 

 

Adresa pro zaslání formuláře (kancelář):

ESENNCE, s.r.o.
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8

email:  esennce@esennce.cz

Sídlo:
ESENNCE, s.r.o.
Andersenova 412/6
102 00 Praha 10
 

Oznamuji(eme), že tímto odstupuji(eme) od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky:

 

Datum objednání zboží:

 

 

Jméno a příjmení kupujícího(ích):

 

 

Adresa kupujícího(ích):

 

 

 

 

 

Číslo účtu pro vrácení fin. prostředků:

 

 

Datum:

 

 

Podpis kupujícího(ích): (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

 

 

Odebírejte newsletter

Přihlaste se k odběru novinek, akčních nabídek a nejlepších tipů na dárky z naší nabídky.

Proč si vybrat Esennce.cz?

  • sedminásobný vítěz soutěže ShopRoku v kategorii Dárky a zážitky.
  • Jsme přední agentura na zážitky v ČR s 16ti letou tradicí (založeno 2007).
  • Máme desetitisíce spokojených zákazníků po celé ČR (nahlédněte do referencí)
  • Stále se ptáme, zda lze něco vylepšit. Pokud ano, uděláme to.
  • Nabízíme zážitkové dárky všech druhů a cenových kategorií.
  • Jako 1. zážitková firma jsme získali certifikát kvality APEK.

Odebírejte newsletter

Přihlaste se k odběru novinek, akčních nabídek a nejlepších tipů na dárky z naší nabídky.